วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556

การออกรถ การเลี้ยวรถ และการกลับรถ

Q  การขับรถออกจากที่จอด ถ้ามีรถจอดอยู่ข้างหน้า หรือ มีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้า ผู้ขับรถจะต้องปฏิบัติอย่างไร
A  ต้องให้สัญญานด้วยมือและแขน หรือให้ไฟสัญญาน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงขับรถออกไปได้
Q  ผู้ขับรถที่จะเลี้ยวซ้าย ต้องปฏิบัติอย่างไร
 
  1. ในกรณีที่ไม่ได้แบ่งช่องเดินรถไว้ ผู้ขับรถต้องขับรถชิดทางเดินรถด้านซ้าย
  2. ในกรณีที่มีการแบ่งช่องเดินรถไว้ และมีเครื่องหมายจราจรแสดงให้เลี้ยวซ้ายได้ ให้ผู้ขับรถต้องอยู่ในช่องทางเดินรถที่จะเลี้ยวซ้าย
  3. ในกรณีที่มีช่องเดินรถประจำทางอยู่ทางเดินรถด้านซ้ายสุดให้ผู้ขับรถต้องขับรถชิดช่องเดินรถประจำทางก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 30 เมตร และจะเลี้ยวรถผ่านเข้าไปในช่องเดินรถประจำทางได้ เฉพาะในบริเวณที่มีเครื่องหมายจราจรให้เลี้ยวรถผ่านได้เท่านั้นQ  ผู้ขับรถที่จะเลี้ยวขวา ต้องปฏิบัติอย่างไร
A
  1. ในกรณีทางเดินรถที่ไมด่ได้แบ่งช่องทางเดินรถไว้ให้ ผู้ขับรถต้องขับรถชิดทางด้านขวาของแนวกึ่งกลางของทางเดินรถก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 30 เมตร
  2. ในกรณีมีทางเดินรถที่ได้แบ่งช่องทางเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องทางขึ้นไป ให้ผู้ขับรถต้องขับรถชิดทางด้านขวาสุดของทางเดินรถ หรือในช่องที่มีเครื่องหมายจราจรให้เลี้ยวขวาได้ก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 30 เมตร
  3. ในกรณีรถอยู่ทางร่วมทางแยก ผู้ขับรถต้องให้รถที่สวนทางมาในทางเดีนรถเดียวกันผ่านไปก่อน จึงเลี้ยวขวาได้1 ความคิดเห็น: