วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556

ป้ายจราจรที่ควรทราบ

ป้ายจราจรแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

  1. ป้ายบังคับ ได้แก่ ป้ายจราจรที่มีความหมายเป็นการบังคับให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามเครื่องหมายที่ปรากฏอยู่ในป้ายนั้น โดยให้ผู้ใช้ทางต้องกระทำ งดเว้นการกระทำ หรือจัดกัดการกระทำ ในบางประการ หรือบางลักษณะ
  2. ป้ายเตือน ได้แก่ ป้ายจราจรที่มีความหมายเป็นการเตือน ผู้ใช้ทางให้ทราบล่วงหน้าถึงสภาพทาง หรือข้อมูลบางอย่าง ที่เกิดขึ้นในทางข้างหน้า ซึ่งอาจะเป็นอันตราย หรือเกิดอุบัติเหตุ ขึ้นได้ เพื่อให้ผู้ใช้ทางระมัดระวังในการใช้ทาง
  3. ป้ายแนะนำ ได้แก่ ป้ายจราจรที่มีความหมายเป็นการแนะนำ ใหผู้ใช้ทางทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง และการจราจร เช่นเส้นทางที่จะใช้ ทิศทาง ระยะทาง สถานที่ เพื่อประโยชน์ในการเดินทาง และการจราจร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น