วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

สัญญานจราจร และเครื่องหมายจราจร


Q ผู้ขับรถต้องปฏิบัติตามสัญญานไฟจราจรอย่างไร


  1. สัญญานจราจรไฟสีเหลืองอำพัน ให้ผู้ขับรถชะลอความเร็ว หรือลดความเร็ว เพื่อเตรียมหยุดหลังเส้นให้รถหยุด เว้นแต่ผู้ขับรถที่ได้ขับรถเลยเส้นให้รถหยุดไปแล้ว ให้ขับผ่านไปได้
  2. สัญญานจราจรไฟสีแดง ให้ผู้ขับรถหยุดรถ หลังเส้น ให้รถหยุด
  3. สัญญานจราจรไฟสีเขียว ให้ผู้ขับรถ ขับรถต่อไปได้ เว้นแต่มีเครื่องหมายจราจรกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
  4. สัญญานจราจรไฟกระพริบสีเหลืองอำพัน ให้ผู้ขับรถลดความเร็วของรถลง และขับผ่านทางเดินรถนั้นไปด้วยความระมัดระวัง
  5. สัญญานจราจรไฟกระพริบสีแดง ให้ผู้ขับรถหยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัย และไม่เป็นการกีดขวางการจราจรแล้ว จึงให้ขับผ่านไปด้วยความระมัดระวัง

Q การหยุดรถ กรณีในทางเดินรถ ไม่มีเส้นให้หยุดรถ ผู้ขับรถต้องหยุดรถ ห่างจากพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่าเท่าไร
A  ไม่น้อยกว่า 3 เมตร




เมื่อผู้ขับรถพบสัญญานไฟ และสัญญานของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการจราจรในทางเดินรถนั้น ผู้ขับรถต้องปฏิบัติตามสัญญานใด
สัญญานที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด



Q   ผู้ใดมีอำนาจในการทำ ติดตั้ง หรือทำให้ปรากฎ ซึ่งสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจรในทาง
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานที่อธิบดีกำหนด



Q  ผู้ขับขี่จะต้องเปิดไฟ หรือแสงสว่างเวลาใด
ในเวลาที่แสงดสว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคน รถ หรือ สิ่งกีดขวางในทางได้โดยชัดแจ้ง ภายในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร



Q  ผู้ขับขี่ห้ามใช้สัญญานไฟ และเสียงสัญญานจากรถอย่างไร
ห้ามใช้สัญญานแสงวับวาบ เสียงสัญญานไซเรน เสียงสัญญานที่เป็นเสียงนกหวีด เสียงที่แตกพร่า เสียงหลายเสียง หรือเสียงที่ดังเกินควร



Q  รถที่สามารถใช้สัญญานแสงวับวาบ หรือใช้เสียงสัญญานไซเรน ได้แก่รถอะไร
รถฉุกเฉิน รถที่ใช้ในราชการทหาร หรือตำรวจ



Q  การใช้เสียงสัญญาน ผู้ขับขี่จะใช้เมื่อใด
เมื่อจำเป็น หรือป้องกันอุบัติเหตุเท่านั้น



Q  รถที่บรรทุกของ ยื่นเกินความจาวของตัวรถทางด้านหลังที่ไม่ให้เกิน 2.50 เมตร จะต้องให้สัญญานอย่างไร
ในเวลากลางวันต้องติดธงสีแดง  ขนาด  30x45 เซนติเมตร ที่ตอนปลายสุดของสิ่งของที่บรรทุกนั้น และในเวลากลางคินต้องติดไฟสัญญานสีแดงให้มองเห็นได้ ในระยะไม่น้อยกว่า  150 เมตร



Q  เมื่อผู้ขับขี่พบสัญญานไฟจราจรสีเหลืองอำพัน จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ให้ผู้ขับขี่เตรียมหยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด เว้นแต่ผู้ขับขี่ที่ได้เลยเส้นให้รถหยุดไปแล้วให้เลยไปได้่



Q  เมื่อผุ้ขับขี่พบสัญญานไฟจราจรสีแดง จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ให้ผู้ขับขี่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด




Q  เมื่อผู้ขับขี่พบสัญญญานจราจรไฟกระพริบสีแดง จะต้องปฏิบัติอย่างไร
หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัย และไม่เป็นการกีดขวางการจราจรแล้ว จึงให้ขับรถต่อไป ด้วยความระมัดระวัง



Q  เมื่อผุ้ขับขี่พบสัญญานจราจรไฟกระพริบสีเหลืองอำพัน จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วของรถลง และขับรถผ่านทางเดินรถนั้น ไปด้วยความระมัดระวัง



Q  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ยืน และเหยียดแขนซ้ายออไปเสมอ ระดับไหล หมายความว่าอย่างไร

A ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาทางด้านหลัง ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องหยุดรถ




Q  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ยืน และยกแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบน และตั้งฝ่ามือขึ้น หมายความว่าอย่างไร

ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาทางด้านหน้า ของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องหยุดรถ



Q  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ยืน และยกแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบน และตั้งฝ่ามือขึ้น ส่วนแขนซ้ายเหยียดออก ไปเสมอระดับไหล่ หมายความว่าอย่างไร

ผู้ขับขี่ซึ่งขับมาทางด้านหน้า และด้านหลังของพนักงาน เจ้าหน้าที่ต้องหยุดรถ







ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น